بانک یخ ice bank

آیس بانک یخ ice bank   سردخانه در رشت و گیلان و مازندران و اردبیل و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد سردخانه