بانک یخ ice bank

آیس بانک یخ ice bank   سردخانه در رشت و گیلان و مازندران و اردبیل و مازندران سردخانه