اجرای تهویه مطبوع بهداشتی بیمارستان قائم (عج) رشت گیلان، پروژه هواساز بهداشتی بیمارستان قائم (عج) رشت در گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، چیلر و هواساز بیمارستان فائم در رشت تهویه مطبوع بیمارستانی در گیلان و گیلان تهویه اتاق عمل، تاسیسات و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع بخش بیمارستان قائم (عج) رشت در گیلان، پروژه تهویه مطبوع بیمارستان رشت انزلی لاهیجان لنگرود، فن کویل اتاق بستری بیمارستان لاهیجان و رشت تهویه مطبوع بیمارستان گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر بیمارستان انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، چیلر، داکت اسپلیت اجرای تهویه مطبوع بهداشتی بیمارستان قائم (عج) رشت گیلان، تاسیسات و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، پروژه هواساز بهداشتی بیمارستان قائم (عج) رشت در گیلان، چیلر و هواساز بیمارستان فائم در رشت تهویه مطبوع بیمارستانی در گیلان و گیلان تهویه اتاق عمل، تهویه مطبوع بخش بیمارستان قائم (عج) رشت در گیلان، پروژه تهویه مطبوع بیمارستان رشت انزلی لاهیجان لنگرود، فن کویل اتاق بستری بیمارستان لاهیجان و رشت تهویه مطبوع بیمارستان گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر بیمارستان انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، چیلر، داکت اسپلیت اجرای تهویه مطبوع بهداشتی بیمارستان قائم (عج) رشت گیلان، پروژه هواساز بهداشتی بیمارستان قائم (عج) رشت در گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، چیلر و هواساز بیمارستان فائم در رشت تهویه مطبوع بیمارستانی در گیلان و گیلان تهویه اتاق عمل، تهویه مطبوع بخش بیمارستان بین المللی قائم (عج) رشت در گیلان، پروژه تهویه مطبوع بیمارستان رشت انزلی لاهیجان لنگرود، تاسیسات و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، فن کویل اتاق بستری بیمارستان لاهیجان و رشت تهویه مطبوع بیمارستان گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر بیمارستان انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، چیلر، داکت اسپلیت رشت، لاهیجان، انزلی، لنگرود، فومن پروژه هواساز بهداشتی بیمارستان قائم (عج) رشت در گیلان، چیلر و هواساز بیمارستان فائم در رشت تهویه مطبوع بیمارستانی در گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآبادو گیلان تهویه اتاق عمل، هواساز تهویه مطبوع بخش بیمارستان بین المللی قائم (عج) رشت در گیلان، پروژه تهویه مطبوع هواساز بیمارستان رشت انزلی لاهیجان لنگرود، تاسیسات و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، فن کویل اتاق بستری بیمارستان لاهیجان و رشت تهویه مطبوع بیمارستان گیلان، چیلر رشت اجرای هواساز بیمارستان انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، چیلر، داکت اسپلیت رشت، لاهیجان، انزلی، لنگرود، فومن فومن پروژه هواساز بهداشتی بیمارستان قائم (عج) رشت در گیلان، چیلر و هواساز بیمارستان فائم در رشت تهویه مطبوع بیمارستانی در گیلان  و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآبادو گیلان تهویه اتاق عمل، هواساز تهویه مطبوع بخش بیمارستان بین المللی قائم (عج) رشت در گیلان، پروژه تهویه مطبوع هواساز بیمارستان رشت انزلی لاهیجان لنگرود، فن کویل اتاق بستری بیمارستان لاهیجان و رشت تهویه مطبوع بیمارستان گیلان، چیلر رشت اجرای هواساز بیمارستان انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، چیلر، داکت اسپلیت رشت، لاهیجان، انزلی، لنگرود، فومن

بیمارستان بین المللی قائم (عج) رشت

تهویه بهداشتی فاز جدید:
رادیوتراپی، براکی تراپی، پشتیبانی

تجهیزات :
5 دستگاه هواساز
سیستم کنترل هوشمند زیمنس

تاریخ ثبت طرح: 95/03/06
تاریخ به روز رسانی: 95/03/31
موقعیت جغرافیایی: رشت، بلوار افتخاری