استخر و جکوزی لاکچری

اجرای استخر خانگی و جکوزی در گیلان و رشت گیلان، تاسیسات استخر و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، پروژه استخر عمومی رشت در گیلان، پیمانکار استخر در رشت استخر فانتزی منطقه آزاد انزلی، استخر ویلایی و جکوزی در زیباکنار گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، جکوزی در ویلا در گیلان و گیلان استخر روباز در گیلان، استخر سرپوشیده در رشت در گیلان، پروژه استخر سرپوشیده رشت انزلی لاهیجان لنگرود، استخر سرپوشیده ویلایی لاهیجان و رشت، سقف متحرک استخر در گیلان، استخر لاکچری در گیلان و رشت، اجرای استخر انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، اجرای استخر خانگی و جکوزی در گیلان و رشت گیلان، پروژه استخر عمومی رشت در گیلان، پیمانکار استخر در رشت استخر فانتزی منطقه آزاد انزلی، تاسیسات و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، استخر ویلایی و جکوزی در زیباکنار گیلان، جکوزی در ویلا در گیلان و گیلان استخر روباز در گیلان، استخر سرپوشیده در رشت در گیلان، پروژه استخر سرپوشیده رشت انزلی لاهیجان لنگرود، استخر سرپوشیده ویلایی لاهیجان و رشت، سقف متحرک استخر در گیلان، استخر لاکچری در گیلان و رشت، اجرای استخر انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، اجرای استخر خانگی و جکوزی در گیلان و رشت گیلان، پروژه استخر عمومی رشت در گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، پیمانکار استخر در رشت استخر فانتزی منطقه آزاد انزلی، استخر ویلایی و جکوزی در زیباکنار گیلان، جکوزی روباز در ویلا در گیلان و گیلان استخر روباز در گیلان، تاسیسات و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، استخر سرپوشیده در رشت در گیلان، پروژه استخر سرپوشیده رشت انزلی لاهیجان لنگرود، استخر سرپوشیده ویلایی لاهیجان و رشت، سقف متحرک استخر در گیلان، استخر لاکچری در گیلان و رشت، اجرای استخر انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، فومن اجرای استخر خانگی و جکوزی در گیلان و رشت گیلان، پروژه استخر عمومی رشت در گیلان، پیمانکار استخر در رشت استخر فانتزی منطقه آزاد انزلی، استخر ویلایی و جکوزی در زیباکنار گیلان، جکوزی در ویلا در گیلان و گیلان استخر روباز در گیلان، استخر سرپوشیده در رشت در گیلان، پروژه استخر سرپوشیده رشت انزلی لاهیجان لنگرود، استخر سرپوشیده ویلایی لاهیجان و رشت، سقف متحرک استخر در گیلان، استخر لاکچری در گیلان و رشت، اجرای استخر روباز و جکوزی انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، اجرای استخر خانگی و جکوزی در گیلان و رشت گیلان، پروژه استخر عمومی رشت در گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، پیمانکار استخر در رشت استخر فانتزی منطقه آزاد انزلی، استخر ویلایی و جکوزی در زیباکنار گیلان، جکوزی در ویلا در گیلان و گیلان استخر روباز در گیلان، استخر سرپوشیده در رشت در گیلان، تاسیسات و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، پروژه استخر سرپوشیده رشت انزلی لاهیجان لنگرود، استخر سرپوشیده ویلایی لاهیجان و رشت، سقف متحرک استخر در گیلان، استخر لاکچری در گیلان و رشت، اجرای استخر انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، فومن اجرای استخر خانگی و جکوزی در گیلان و رشت گیلان، پروژه استخر عمومی رشت در گیلان، پیمانکار استخر در رشت استخر فانتزی منطقه آزاد انزلی، استخر ویلایی و جکوزی در زیباکنار گیلان، تاسیسات و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، جکوزی در ویلا در گیلان و گیلان استخر روباز در گیلان، استخر سرپوشیده در رشت در گیلان، پروژه استخر سرپوشیده رشت انزلی لاهیجان لنگرود، استخر سرپوشیده ویلایی لاهیجان و رشت، سقف متحرک استخر در گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، استخر لاکچری در گیلان و رشت، اجرای استخر انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، فومن اجرای استخر خانگی و جکوزی در گیلان و رشت گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، پروژه استخر عمومی رشت در گیلان، پیمانکار استخر در رشت استخر فانتزی منطقه آزاد انزلی، استخر ویلایی و جکوزی در زیباکنار گیلان، جکوزی در ویلا در گیلان و گیلان استخر روباز در گیلان، استخر سرپوشیده در رشت در گیلان، پروژه استخر سرپوشیده رشت انزلی لاهیجان لنگرود، استخر سرپوشیده ویلایی لاهیجان و رشت، سقف متحرک استخر در گیلان، استخر لاکچری در گیلان و رشت، اجرای استخر انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، فومن اجرای استخر خانگی و جکوزی در گیلان و رشت گیلان، پروژه استخر عمومی رشت در گیلان، پیمانکار استخر در رشت استخر فانتزی منطقه آزاد انزلی، استخر ویلایی و جکوزی در زیباکنار گیلان، جکوزی در ویلا در گیلان و گیلان استخر روباز در گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، تاسیسات و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، استخر سرپوشیده در رشت در گیلان، پروژه استخر سرپوشیده رشت انزلی لاهیجان لنگرود، استخر سرپوشیده ویلایی لاهیجان و رشت، سقف متحرک استخر در گیلان، استخر لاکچری در گیلان و رشت، اجرای استخر انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، فومن اجرای استخر خانگی و جکوزی در گیلان و رشت گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، پروژه استخر عمومی رشت در گیلان، پیمانکار استخر در رشت استخر فانتزی منطقه آزاد انزلی، استخر ویلایی و جکوزی در زیباکنار گیلان، جکوزی در ویلا در گیلان و گیلان استخر روباز در گیلان، استخر سرپوشیده در رشت در گیلان، پروژه استخر سرپوشیده رشت انزلی لاهیجان لنگرود، استخر سرپوشیده ویلایی لاهیجان و رشت، سقف متحرک استخر در گیلان، استخر لاکچری در گیلان و رشت، اجرای استخر انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، فومن اجرای استخر خانگی و جکوزی در گیلان و رشت گیلان، پروژه استخر عمومی رشت در گیلان، پیمانکار استخر در رشت استخر فانتزی منطقه آزاد انزلی، استخر ویلایی و جکوزی در زیباکنار گیلان، جکوزی در ویلا در گیلان و گیلان استخر روباز در گیلان، تاسیسات و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، استخر سرپوشیده در رشت در گیلان، پروژه استخر سرپوشیده رشت انزلی لاهیجان لنگرود، استخر سرپوشیده ویلایی لاهیجان و رشت، سقف متحرک استخر در گیلان، استخر لاکچری در گیلان و رشت، اجرای استخر انزلی لاهیجان صومعه سرا، لاهیجان، انزلی، لنگرود، رشت، فومنمشخصات:
استخر 50 مترمربع
جکوزی 16 عدد نازل
• دو مدار فیلتراسیون
• کنترل دمای اتوماتیک
• نورپردازی اتوماتیک

تاریخ ثبت طرح: 95/06/01
تاریخ به روز رسانی: 95/07/10
پیشرفت فیزیکی : 75%
موقعیت جغرافیایی: رشت، روستای للکا