اجرای گرمایش تابشی شرکت لاستیک سازی گیلان دررشت، پروژه گرمایش تابشی رشت گرماتاب در رشت گرمایش تابشی گرماسان در گیلان و پروژه گرمایش تابشی سالن تولید سرپوشیده شرکت لاستیک سازی گیلان، گرمایش تابشی سالن تولید شهر صنعتی رشت و رشت گرمایش تابشی رستوران، گرماتاب شرکت لاستیک سازی گیلان در رشت، گرمایش تابشی رشت اجرای سیستم گرمایش تابشی کارخانه، پروژه گرمایش تابشی شرکت لاستیک سازی گیلان رشت

شرکت لاستیک سازی گیلان

مشخصات : گرمایش تابشی سالن تولید

تجهیزات : 9عدد گرمایش تابشی مدل MR-55U

تاریخ ثبت طرح: 92/08/03
تاریخ به روز رسانی: 92/08/03
موقعیت جغرافیایی: رشت، شرکت لاستیک سازی گیلان