شرکت لاستیک سازی گیلان

اجرای گرمایش تابشی شرکت لاستیک سازی گیلان دررشت، پروژه گرمایش تابشی رشت گرماتاب در رشت گرمایش تابشی گرماسان در گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و پروژه گرمایش تابشی سالن تولید سرپوشیده شرکت لاستیک سازی گیلان، گرمایش تابشی سالن تولید شهر صنعتی رشت و رشت گرمایش تابشی رستوران، گرماتاب شرکت لاستیک سازی گیلان در رشت، گرمایش تابشی رشت اجرای سیستم گرمایش تابشی کارخانه، پروژه گرمایش تابشی شرکت لاستیک سازی گیلان رشتمشخصات : گرمایش تابشی سالن تولید
تجهیزات : 9عدد گرمایش تابشی مدل MR-55U

تاریخ ثبت طرح: 92/08/03
تاریخ به روز رسانی: 92/08/03
موقعیت جغرافیایی: رشت، شرکت لاستیک سازی گیلان