پروژه گرمایش یونیت هیتر تربیت بدنی سیاهکل،لاهیجان ماسال لنگرود املش آستارا فومن گرمایش سالن ورزشی در رشت گرمایش استخر گیلان شرکت گیل تجهیز تاسیسات گرمایش استخر، تاسیسات تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، هتل لاهیجان،گرمایش یونیت هیتر استخر سرپوشیده در استان گیلان؛ مجری گرمایش یونیت هیتر در استان گیلان و رشت و پروژه گرمایش سالن تولید رشت؛ طراحی و اجرای گرمایش سالن ورزشی و هتل در رشت ر شت؛ یونیت هیتر خط تولید سالن تولید هتل، گرمایش تابشی سالن ورزشی رشت تالش لنگرود ماسال گرمایش استخر ، یونیت هیتر گرمایش استخر هتل لاهیجان در رشت پروژه گرمایش یونیت هیتر تربیت بدنی سیاهکل،لاهیجان ماسال لنگرود املش آستارا فومن گرمایش سالن ورزشی در رشت گرمایش استخر گیلان شرکت گیل تجهیز تاسیسات گرمایش استخر، هتل لاهیجان،تاسیسات تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، گرمایش یونیت هیتر استخر سرپوشیده در استان گیلان؛ مجری گرمایش یونیت هیتر در استان گیلان و رشت و پروژه گرمایش سالن تولید رشت؛ طراحی و اجرای گرمایش سالن ورزشی و هتل در رشت ر شت؛ یونیت هیتر خط تولید سالن تولید هتل، گرمایش تابشی سالن ورزشی رشت تالش لنگرود ماسال گرمایش استخر ، یونیت هیتر گرمایش استخر هتل لاهیجان پروژه گرمایش یونیت هیتر تربیت بدنی سیاهکل،لاهیجان ماسال لنگرود املش آستارا فومن گرمایش سالن ورزشی در رشت گرمایش استخر گیلان شرکت گیل تجهیز تاسیسات گرمایش استخر، هتل لاهیجان،گرمایش یونیت هیتر استخر سرپوشیده در استان گیلان؛ مجری گرمایش یونیت هیتر در استان گیلان و رشت و پروژه گرمایش سالن تولید رشت؛ تاسیسات تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، طراحی و اجرای گرمایش سالن ورزشی و هتل در رشت ر شت؛ یونیت هیتر خط تولید سالن تولید هتل، گرمایش تابشی سالن ورزشی رشت تالش لنگرود ماسال گرمایش استخر ، یونیت هیتر گرمایش استخر هتل لاهیجان پروژه گرمایش یونیت هیتر تربیت بدنی سیاهکل،لاهیجان ماسال لنگرود املش آستارا فومن گرمایش سالن ورزشی در رشت گرمایش استخر گیلان شرکت گیل تجهیز تاسیسات گرمایش استخر، هتل لاهیجان،گرمایش یونیت هیتر استخر سرپوشیده در استان گیلان؛ تاسیسات تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، مجری گرمایش یونیت هیتر در استان گیلان و رشت و پروژه گرمایش سالن تولید رشت؛ طراحی و اجرای گرمایش سالن ورزشی و هتل در رشت ر شت؛ یونیت هیتر خط تولید سالن تولید هتل، گرمایش تابشی سالن ورزشی رشت تالش لنگرود ماسال گرمایش استخر ، یونیت هیتر گرمایش استخر هتل لاهیجان

پروژه سالن تربیت بدنی سیاهکل

مشخصات : 1100 مترمربع سوله ورزشی

تجهیزات : گرمایش موتورخانه
8 دستگاه یونیت هیتر TU 40 W

تاریخ ثبت طرح: 94/10/01
تاریخ به روز رسانی: 94/10/01
موقعیت جغرافیایی: سیاهکل